انواع واسطه

انواع واسطه­ ها

برای اجرای نوآوری باز شرکت­ها نیازمند بازیگران سومی به نام واسطه­ ها[1] هستند که بتواند مسائل مرتبط با نوآوری سازمان را از طریق محیط بیرونی جستجو و حل کنند.

واسطه ­ها اشکال متفاوتی دارند. مواردی از قبیل سازمان­های تحقیقات و فناوری، انجمن­های تجاری و صنعتی، پا­رک­های علمی، مشاوران نوآوری و نظایر آن از انواع واسطه ­ها به شمار می­آیند. در تعاریفی که از واسطه­ های نوآوری ارائه شد، نقش ­آفرینان متعددی وجود دارند که عبارتند از:

·        کارگزارن[2] دانش

·        سازندگان پل[3]

·        رهبران[4]

·        مرزشکنان[5]

·        واسطه­ های اطلاعات[6]

·        واسطه­ های مجازی نوآوری[7]

·        جمع­ سپاری ابتکار­ها[8] مانند اینو سنتیو[9]

کار ویژه ­های مطلوب نهاد­های واسط نوآوری

1.      آینده ­نگاری و برآورد

2.      بررسی فناوری/ محصول

3.      ارزیابی سطح فناوری

4.      مستند­سازی فناوری

5.      مالکیت فکری

6.       رصد فناوری

7.      انتقال فناوری

8.      ضمانت فناوری

9.      رصد بازار

10.  طرح تجاری و امکان­ سنجی

11.  مرحله مجوز و استاندارد

12.  سرمایه­ گذای خطر پذیر

13.  مشاوره تولید

14.  تسهیلات

15.  بازار­یابی (داخلی و بین­ المللی)

16.  حقوقی

 

 

منابع:

1.        آزاد، ناصر؛ حسینی، هادی، شناسایی کارکرد­های واسطه­ های نوآوری باز با روش گروه کانونی، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 33، پاییز 1397

2.     خصاف مفرد، حسین؛ دانائی فرد، حسن،کار ویزه­های مطلوب واسطه­ های نوآوری در ارتقاء ظرفیت نوآورانه شرکت­ های دانش بنیان، سیاست علم و فناوری، شماره 2، تابستان 1394[1] : Intermediaries

[2] :Broker

[3] : Bridgers

[4] : Animateurs

[5] Boundary spanners

[6] : Infomediaries

[7] : Innomediaries

[8] :Crow-sourcing initiatives

[9] : Innocentive